« Cách ghi ngành nghề kinh doanh công ty sao cho chuyên nghiệp? | トップページ | Hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid-19 »

2020年3月31日 (火)

Các loại cổ phần ưu đãi chính

Cổ phần đãi biểu quyết

Cổ phiếu này có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của một cổ phiếu sẽ được quy định bởi điều lệ công ty. Thông thường thì chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập công ty mới được sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tuy nhiên, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, sau thời hạn này thì sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Nếu sở hữu cổ phiếu trên thì bạn sẽ được trả cổ tức cao hơn mức cổ tức của cổ phiếu thường. Phần cổ tức bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, phần cổ tức cố định cũng không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết hay đề cử người vào Hội đồng quả trị của công ty.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Công ty sẽ hoàn lại vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào một khi có yêu cầu cảu người sở hữu cổ phiếu này hay theo điều kiện ghi trên cổ phiếu. Cổ đông có cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cũng có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng sẽ không được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Ngoài ra có thể sẽ có những loại cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định

>>>XEM THÊM: Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

« Cách ghi ngành nghề kinh doanh công ty sao cho chuyên nghiệp? | トップページ | Hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid-19 »

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« Cách ghi ngành nghề kinh doanh công ty sao cho chuyên nghiệp? | トップページ | Hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid-19 »